Google+ Followers

21 Φεβρουαρίου 2017

Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν - Ο ΣΕΙΩΝ ΤΗΝ ΔΑΝ, Ο ΠΟΣΙΔΕΣΜΟΣ, Ο ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΩΣ...
«Τὸ μὲν τοίνυν τοῦ Ποσειδῶνός μοι φαίνεται ὠνομάσθαι, τοῦ πρώτου ὀνομάσαντος, ὅτι αὐτὸν βαδίζοντα ἐπέσχεν ἡ τῆς θαλάττης φύσις καὶ οὐκέτι εἴασεν προελθεῖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ δεσμὸς τῶν ποδῶν αὐτῷ ἐγένετο. Τὸν οὖν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως ταύτης Θεὸν ὠνόμασεν «Ποσειδῶνα», ὡς «ποσίδεσμον» ὄντα· τὸ δὲ <ε> ἔγκειται ἴσως εὐπρεπείας ἕνεκα.
Τάχα δὲ οὐκ ἂν τοῦτο λέγοι, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ σῖγμα δύο λάβδα τὸ πρῶτον ἐλέγετο, ὡς πολλὰ εἰδότος τοῦ Θεοῦ.
Ἴσως δὲ ἀπὸ τοῦ σείειν «ὁ σείων» ὠνόμασται· πρόσκειται δὲ τὸ πεῖ καὶ τὸ δέλτα».«Τὸ ὄνομα, λοιπόν, τοῦ Ποσειδῶνα μοῦ φαίνεται ὅτι δόθηκε, ἀπὸ τὸν πρῶτο ποὺ τὸν ὀνόμασε ἔτσι, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἐνῷ αὐτὸς βάδιζε, ἡ φύση τῆς θάλασσας τὸν ἐμπόδισε καὶ δὲν τὸν ἄφησε νὰ προχωρήσει, ἀλλὰ τοῦ ἔγινε σὰν δεσμὸς τῶν ποδιῶν. Τὸν Θεό, λοιπόν, ποὺ εἶναι ἄρχοντας αὐτῆς τῆς δυνάμεως, τὸν ὀνόμασε «Ποσειδῶνα», ὡσὰν νὰ ἦταν «ποσίδεσμος» (αὐτὸς ποὺ δένει τὰ πόδια)· τὸ δὲ γράμμα ἔψιλον ἴσως νὰ προστέθηκε χάριν εὐπρέπειας τοῦ ὀνόματος.
Πιθανὸν ὅμως νὰ μὴν λέει αὐτό, ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ σῖγμα νὰ προφερόταν μὲ δύο λάμδα στὴν ἀρχή, δηλώνοντας ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι «πολλὰ εἰδὼς» (αὐτὸς ποὺ γνωρίζει πολλά). 
Ἴσως πάλι νὰ ὀνομάστηκε ἀπὸ τὸ σείω, «ὁ σείων» (αὐτὸς ποὺ σείει τὴν γῆ)· μὲ τὴν προσθήκη τῶν γραμμάτων πῖ καὶ δέλτα».14 Φεβρουαρίου 2017

ΦΙΛΟΤΗΣ - ΙΜΕΡΟΣ - ΟΑΡΙΣΤΥΣ - ΠΑΡΦΑΣΙΣ«Ὅπως λέει ὁ Ὅμηρος στὴν Ἰλιάδα (Ξ 216-7) ὁ ἵμερος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 4 δῶρα τῆς Ἀφροδίτης, ποὺ ἔχει κλεισμένα μέσα στὴν κεντημένη ζώνη της, τὸν ὀνομαζόμενο «κεστὸν ἱμάντα»:
«ἔνθ' ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ' ἵμερος, ἐν δ' ὀαριστὺς 
πάρφασις, ἥ τ' ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων» 

«χάρις καὶ πόθος εἶν’ αὐτοῦ, γλυκόλογα εἶναι μέσα, 
συνομιλιά, καλὴ τὸν νοῦν νὰ κλέψη καὶ φρονίμων»
(Ἀπόδοση Ἰ. Πολυλάς).

Τὰ 4 αὐτὰ δῶρα εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ παρατηρήσει κανεὶς ὅτι σχετίζονται μὲ δύο κέντρα, τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς κεφαλῆς.
Κατ’ ἀρχὰς ἡ φιλότης, ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη, ἀφορᾶ τὸ κέντρο καρδιᾶς. Χωρὶς αὐτὴν δὲν νοεῖται ἐρωτικὴ σχέση στὴν ὁποία νὰ ἐφορεύει ἡ Θεά. Ἀκολουθεῖ ὁ ἵμερος, ὁ ὁποῖος ἔχει νὰ κάνει μὲ μιὰ ἐνέργεια ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ μάτια, ποὺ βρίσκονται στὴν κεφαλή.
ὀαριστὺς εἶναι τὰ γλυκόλογα, ποὺ προϋποθέτουν τὸν λόγο, ὁ ὁποῖος ἐπίσης παράγεται στὸ κέντρο κεφαλῆς, καὶ τέλος,
πάρφασις εἶναι ἡ ψιθυριστὴ ἐρωτικὴ συνομιλία, ποὺ προϋποθέτει τὴν συμμετοχὴ τῆς ἀκοῆς, μέσῳ τῶν ὤτων, τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἑδράζονται στὸ κέντρο κεφαλῆς. 
 Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ ἔρωτας, ποὺ ἀνήκει στὴν δικαιοδοσία τῆς Θεᾶς Ἀφροδίτης, ἀνάβει μιὰ φλόγα στὴν καρδιά, ποὺ συντηρεῖται ἀπὸ διεργασίες τῆς κεφαλῆς, καὶ μετὰ ἀκολουθεῖ τὸ κέντρο ζωῆς»...
9 Φεβρουαρίου 2017

9/8 ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ...Τὸ ποιὸς ἀκριβῶς ἦταν ὁ Ὀρφικὸς Τρόπος διδασκαλίας καὶ μυήσεως τῶν μαθητῶν του, μᾶς εἶναι δύσκολο ν’ ἀντιληφθοῦμε σήμερα∙ θα πρέπει νὰ φανταστοῦμε ἕναν συνδυασμὸ λόγου, μουσικῆς, καὶ τελετουργικοῦ χοροῦ∙ μιὰ ἰδέα δίνει ὁ Λουκιανός, στὸ ἔργο του «Περὶ Ὀρχήσεως»

«Τελετὴν οὐδεμίαν ἀρχαίαν ἔστιν εὑρεῖν ἄνευ ὀρχήσεως, Ὀρφέως δηλαδὴ καὶ Μουσαίου καὶ τῶν τότε ἀρίστων ὀρχηστῶν καταστησαμένων αὐτάς, ὥς τι κάλλιστον καὶ τοῦτο νομοθετησάντων, σὺν ῥυθμῷ καὶ ὀρχήσει μυεῖσθαι».

Δὲν θὰ βροῦμε καμμία ἀρχαία τελετή χωρὶς ὄρχηση (χορό), τοῦ Ὀρφέως δηλαδὴ καὶ τοῦ Μουσαίου καὶ τῶν τότε ἀρίστων ὀρχηστῶν (χορευτῶν) ποὺ τὶς καθιέρωσαν, ὡς κάτι τὸ κάλλιστο καὶ τοῦτο νομοθέτησαν, τὸ νὰ μυεῖται κανεὶς μὲ ρυθμὸ καὶ χορευτικὴ κίνηση.

Ἀπὸ τὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ Βιβλίου: Ὀρφεύς, 88 Ἱεροὶ Ὕμνοι τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας, Ἐκδόσεις ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ, Ἀθήνα 2013.

2 Φεβρουαρίου 2017

ΤΑ "ΕΘΝΙΚΑ" ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ -ΕΝΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤὰ «Ἐθνικά» εἶναι ἕνα Μέγα Γεωγραφικὸ Λεξικό, τὸ ὁποῖο ὅμως ἐμπεριέχει πλῆθος ἱστορικῶν, γλωσσολογικῶν, ἐτυμολογικῶν, θρησκευτικῶν, μυθολογικῶν, κ. ἄ. πληροφοριῶν γιὰ τὸν ἀρχαῖο κόσμο, μέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Στεφάνου (6ος αἰ. μ.χ.).

Ὡς πηγές, πέραν τῆς ἐπιτόπιας ἔρευνας, χρησιμοποιεῖ τοὺς μεγάλους γεωγράφους καὶ ἱστορικοὺς τῆς ἀρχαιότητας, ὅπως τὸν Ἑκαταῖο Μιλήσιο, τὸν Στράβωνα, τὸν Ἡρόδοτο, τὸν Ἑλλάνικο, κ. ἄ., περιηγητὲς ὅπως τὸν Παυσανία, τὸν Διονύσιο, κ. ἄ. Ταυτοχρόνως, ἀντλεῖ γεωγραφικὲς πληροφορίες καὶ ἀπὸἄλλες πηγές, ὅπως τὰ ἔργα τῶν ποιητῶν: Ὁμήρου, Ἡσιόδου, Πινδάρου, Λυκόφρονος, κ. ἄ., καθὼς καὶ τὰ ἔργα Πινακογράφων (Χαρτογράφων), τὰ ὁποῖα προφανῶς ἐσώζοντο στὴν ἐποχή του.

Δέκα χρόνια μετὰ τὴν πρώτη μας ἔκδοση, ποὺ ἔγινε τὸ ἔτος 2004, καὶ ποὺ οὐσιαστικὰ ἦταν ἡ πρώτη Ἑλληνικὴ ἔκδοση τῶν «Ἐθνικῶν» τοῦ Στεφάνου Βυζαντίου, καὶ ὄχι ἁπλῆ ἀνατύπωση ξένης ἐκδόσεως, προχωρήσαμε στὴν παροῦσα δεύτερη ἔκδοση, ἡ ὁποία ἐπαυξήθηκε μὲ προσθῆκες καὶ συμπληρώσεις τῶν λημμάτων βάσει τῶν διασωθέντων ἀρχαίων πηγῶν, κυρίως τοῦ Στράβωνος καὶ τοῦ Παυσανίου.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση περιλαμβάνει, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρωτότυπο κείμενο τοῦ Στεφάνου, Γενικὸ Εὑρετήριο ὅλων τῶν Λημμάτων καὶ σημαντικῶν Ὅρων, Κατάλογο ὅλων τῶν ἀναφερόμενων Συγγραφέων καὶ τῶν Ἔργων τους, καθὼς καὶ Εὑρετήριο τῶν ἀρχαίων Παροιμῶν.

Ἕτσι, μετὰ ἀπὸ μιὰ κοπιαστικὴ καὶ ἐπίπονη ἐργασία, παραδίδουμε στὸ Ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινό καὶ εἰδικότερα σὲ ὅσους διψοῦν γιὰ αὐθεντικὴ πληροφόρηση, ἕναν πραγματικὸ Θησαυρὸ Ἀρχαιογνωσίας, ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ τὸν ἐξερευνήσει, ἐπιλύοντας μὲ τὴν ἀρωγή του πλῆθος γνωστικῶν ζητημάτων καὶ ἀνευρίσκοντας πληροφορίες ποὺ δὲν ὑπάρχουν σὲ ἄλλες πηγές.


22 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ -Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΤΕΙΑΣ (ΣΚΑΚΙΟΥ)Παλαμήδης… ἐφηῦρεν ἐκ τῆς κινήσεως τῶν ἑπτὰ πλανητῶν κατὰ μοιρικὴν τύχην ἐπαγόντων τοῖς ἀνθρώποις χαρὰς καὶ λύπας, ὁρίσας τὴν τάβλαν τὸν γήινον κόσμον, τοὺς δὲ δυοκαίδεκα κάσους τὸν ζωδιακὸν ἀριθμόν, τὸ δὲ ψηφόβολον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἑπτὰ κοκκία τὰ ἑπτὰ ἄστρα, τὸν δὲ πύργον τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, ἐξ οὗ ἀνταποδίδοται πᾶσι καλὰ καὶ κακά.

Ο Παλαμήδης… εφηύρε (την πεττεία = ζατρίκιον, σημ. σκάκι) από την κίνηση των επτά πλανητών, που επιφέρουν στους ανθρώπους σύμφωνα με το μερίδιο της τύχης χαρές και λύπες, ορίζοντας με την τάβλα (σκακιέρα) τον γήινο κόσμο, με τους δώδεκα οίκους τον ζωδιακό αριθμό, με το δε ψηφόβολο και τις επτά ψηφίδες (πιόνια) τα επτά άστρα, ενώ με τον πύργο συμβόλισε το ύψος του ουρανού, από το οποίο ανταποδίδονται σε όλους τα καλά και τα κακά.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:

«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανόςΌταν κάποιος του είπε:

«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.


Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ